Sleva nad slevy.cz - Nejvíce slev na jednom místě.SlevaNadSlevy.cz

Dnes pro vás máme 0 slev od 2 slevových portálů.

Obchodné podmienky
I. Všeobecné ustanovenia
Bohumila Horká, Polní 339/2, 68201 Vyškov, prevádzkovateľ internetového portálu SlevaNadSlevy.cz. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi SlevaNadSlevy.cz, a Spotrebiteľom. Všetky takéto zmluvné vzťahy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, sa riadia Občianskym zákonníkom (zákon číslo 40/1964 Zb. V platnom znení) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon číslo 634/1992 Zb. V platnom znení).
 
II. vymedzenie pojmov
Spotrebiteľská zmluva - je to zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iná zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane poskytovateľ. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Poskytovateľ služby alebo tiež Poskytovateľ - subdodávateľ SlevaNadSlevy.cz, ktorý poskytuje služby alebo tovar, ktoré sú obsahom zľavového kupónu a zároveň prijíma zľavové kupóny vydané SlevaNadSlevy.cz na nákup tohto tovaru alebo služieb, a to v plnej hodnote zľavového kupónu.
 
Spotrebiteľ - je ním osoba, ktorá spotrebiteľskú zmluvu uzavrela, a môže následne uplatniť zľavový kupón u Poskytovateľa a využiť tak výhody z neho plynúce.
 
Uzatvorenie zmluvy - objednávka Spotrebiteľa je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená okamihom doručenia záväzného súhlasu SlevaNadSlevy.cz Spotrebiteľovi s týmto jeho návrhom (potvrdením objednávky emailom zo strany SlevaNadSlevy.cz); Súhlasom Spotrebiteľa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa rozumie súhlas uvedený pri objednávke zľavového kupónu.
 
Zľavový kupón - je poukážka na poskytnutie tovaru alebo služieb, príp. zliav na tovar či služby u Poskytovateľov. Tento kupón dáva Spotrebiteľovi oprávnenie využiť službu v ňom uvedenú za podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, a príp. aj za ďalších podmienok uvedených na zľavové kupóny.
 
Ponuka dňa - konkrétna ponuka zľavového kupónu SlevaNadSlevy.cz zverejnená po dobu min. 24 hodín na internetovom portáli SlevaNadSlevy.cz. Má stanovenú predajnú cenu, dobu platnosti, minimálny počet objednaných zľavových kupónov potrebných na Aktiváciu ponuky dňa a prípadne ďalšie podmienky a obmedzenia.
 
Aktivácia ponuky dňa - dosiahnutie minimálneho stanoveného počtu objednaných zľavových kupónov.
 
III. Informácie o uzatvorenej zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach
Odoslaním objednávky Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bezvýhradne a plne súhlasí. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na internetových stránkach SlevaNadSlevy.cz.
 
 
IV. Zodpovednosť a práva prevádzkovateľa
SlevaNadSlevy.cz nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s využitím služieb, použitím informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na týchto stránkach. Vyššie uvedené zahŕňa škody za chyby, opomenutie, prerušenie, poruchy, oneskorenie, počítačové vírusy, stratu zisku alebo stratu dát návštevníka, neoprávnený prístup k prenosom a dátam návštevníka a ich zmeny, ako aj za ďalšie hmotné i nehmotné straty. Všetky informácie na portáli sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí SlevaNadSlevy.cz, ktorý nenesie zodpovednosť za ich úplnosť či technickú presnosť. SlevaNadSlevy.cz sa tiež zrieka všetkých záruk, že materiál uvedený na SlevaNadSlevy.cz je nezávadný, že prístup na web bude neprerušený, bez závad a stránky budú bezpečné. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup návštevníka na naše stránky alebo k ich časti.
 
V. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje Spotrebiteľa, potrebné pre komunikáciu s týmito osobami, budú použité výhradne pre účely plnenia uzatvorenej zmluvy. Spotrebiteľ prejavuje spolu so súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami i súhlas s použitím jeho osobných údajov v rozsahu kontaktných údajov (meno, priezvisko, email) pre potreby plnenia zmluvy a ďalej pre účely vnútornej analýzy. Spotrebiteľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj ​​súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne ​​odvolať. Jeho osobné údaje sú uchovávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov (zákon číslo 101/2000 Zb. V platnom znení). Všetky údaje získané od Spotrebiteľov nie sú poskytované tretím osobám.
 
VI. Uzavretie zmluvy a jej obsah
Obsah zmluvného vzťahu
Obsahom zmluvného vzťahu je záväzok SlevaNadSlevy.cz zaistiť zaslanie zľavového kupónu popísaného v zmluve a záväzok Spotrebiteľa zaplatiť za tento zľavový kupón dojednanú cenu na účet SlevaNadSlevy.cz za stanovených podmienok. Spotrebiteľ môže objednať zľavový kupón len z aktuálnej ponuky SlevaNadSlevy.cz.
 
Objednávka
Objednávku služieb možno urobiť prostredníctvom internetových stránok www.SlevaNadSlevy.cz. Jej predmetom bude zľavový kupón z aktuálnej Ponuky dňa.
 
Zľavový kupón a jeho doručenie
Za doručenie zľavového kupónu Spotrebiteľovi sa považuje doručenie emailu s odkazom na zľavový kupón.
 
Plnenie objednaných služieb
Doba platnosti a ďalšie podmienky použitia zľavového kupónu sú uvedené na samotnom zľavové kupóny a taky v popise ponuky. SlevaNadSlevy.cz ďalej neručí za kvalitu ani rozsah služieb ponúkaných Poskytovateľom po predložení zľavového kupónu.
 
VII. Podmienky uplatňovania zľavových kupónov
Zľavový kupón môže byť využitý iba raz.
 
Je výhradne na Poskytovateľovi, či môže byť Zľavový kupón uplatnený súčasne s inými zľavami, ponukami alebo kupóny, ktoré akceptuje.
 
Zľavový kupón uplatnený alebo použitý v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v rozpore so zákonom sa stáva neplatný.
 
Platnosť zľavového kupónu je na ňom vyznačená dátumom.
 
Len jeden Zľavový kupón môže byť uplatnený v rámci jednej objednávky (tj. v rámci jedného.
 
Čerpanie výhod z neho plynúcich u Poskytovateľa), ak to Poskytovateľ nestanoví inak.
 
Ani Poskytovateľ ani SlevaNadSlevy.cz nie sú zodpovední a neručí za ukradnutý alebo stratený Zľavový kupón.
 
VIII. Cena a platobné podmienky
Cena ponúkaných služieb je vždy uvedená na internetových stránkach SlevaNadSlevy.cz. Cena služby podľa konkrétnej uzatvorenej zmluvy je vždy uvedená v objednávke. Cena môže byť Spotrebiteľom uhradená online platobnou kartou, prostredníctvom systému PayPal, alebo bankovým prevodom.
 
Pri objednávke zľavového kupónu dôjde iba k autorizácii platby. Platba bude skutočne realizovaná až po aktivácii ponuky. Ak nedôjde k aktivácii ponuky, bude autorizácia platobnej transakcie zrušená a ukončená.
 
V prípade platby systémom PayPal dochádza k prevodu peňažných prostriedkov od Spotrebiteľa ihneď pri dokončení objednávky. Ak nedôjde k Aktiváciu ponuky dňa, budú tieto peňažné prostriedky vrátené okamžite, najneskôr však v lehote 3 dní od ukončenia platnosti ponuky.
 
Pri bankovom prevode je Spotrebiteľ povinný uhradiť celkovú cenu objednávky ihneď po aktivácii ponuky, najneskôr však tak, aby sa finančné prostriedky objavili na účte SlevaNadSlevy.cz do 3 dní od aktivácie ponuky, alebo do 3 dní od vytvorenia objednávky (ak bola aktivovaná Ponuka dňa už pred objednaním). Na skutočnosť aktivácie ponuky bude Spotrebiteľ upozornený emailom. Po pripísaní plnej čiastky na bankový účet SlevaNadSlevy.cz bude objednávka dokončená a Spotrebiteľ bude informovaný emailom.
 
IX. Ukončenie zmluvného vzťahu
SlevaNadSlevy.cz je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
 
V prípade zrušenia poskytovania služby uvedené v zľavový kupón zo strany Poskytovateľa.
 
Z dôvodov hrubého porušenia podmienok na uplatnenie zľavového kupónu zo strany Spotrebiteľa. V takomto prípade nemá Spotrebiteľ nárok vrátenie peňažných prostriedkov.
 
Spotrebiteľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
 
V prípade hrubého porušenia povinností SlevaNadSlevy.cz, vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy.
 
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia zľavového kupónu, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Odstúpenie od zmluvy musí byť poskytovateľovi služieb doručené najneskôr 14. dňa od doručenia zľavového kupónu.
 
Odstúpenie od zmluvy z akéhokoľvek vyššie uvedeného dôvodu ktoroukoľvek zo zmluvných strán musí byť urobené písomnou formou (najlepšie prostredníctvom elektronickej pošty).
 
X. Ďalšie Pravidlá a Podmienky použitia pre Všetky produkty na SlevaNadSlevy.cz
Všetky zľavové kupóny SlevaNadSlevy.cz sú reklamné poukazy, ktoré sú ponúkané zákazníkom pod ich nominálnou hodnotou a vzťahujú sa na ne Pravidlá a podmienky použitia SlevaNadSlevy.cz a spolupracujúcich obchodníkov (poskytovateľov). Obchodník (poskytovateľ) je predajcom produktov alebo služieb, ktoré si spotrebiteľ kupuje. Držiteľ a eminent poukazov je poskytovateľ. Ako držiteľ a eminent poukazu je poskytovateľ plne zodpovedný za všetky zranenia, choroby, škody, pohľadávky, záväzky vzniknuté vo vzťahu k zákazníkovi, spôsobené úplne alebo z časti poskytovateľom.
 
XI. Záverečné ustanovenia
SlevaNadSlevy.cz si vyhradzuje právo meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Pre Spotrebiteľa sú platné vždy tie Všeobecné obchodné podmienky, ktoré boli platné v čase uzavretia spotrebiteľskej zmluvy.